Stadgar

STADGAR FÖR HELIGE Å FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING

NAMN §1

Föreningens namn är Helige å fiskevårdsområdesförening.

OMFATTNING § 2

Föreningen förvaltar fisket i Heligeåsfiskevårdsområde i dels Bergunda, Öja och Öjabys jordregisterområden, dels Alvesta stadsregisterområde, Växjö och Alvesta kommuner, Kronobergs län.

Området består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i följande vatten, översiktligt redovisat på bilagd karta i skala 1:50 000: Heligeå på sträckan från broarna i Helgevärma för motorvägen från Växjö mot Alvesta till kraftverksdammen vid Os kraftstation, häri inräknat mellanliggande sjöar, gölar och sel även som Räppe kanal med hamnbassäng, Bergunda kanal från landsvägen från Växjö mot Älmhult och kanal vid Gransholm 6:1 och 8:1, huvudsakligen över Djuratorp 2:1. Föreningens verksamhet skall omfatta allt fiske inom området.

SYFTE §3

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen medbeaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

MEDLEM §4

Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet eller de övriga brukare mfl som avses I3 § andra och tredje styckena lagen om fiskevårds­ områden.

REGLER FOR FISKET §5

Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten på det sätt som fiskestämman beslutar. Efter beslut på fiskestämman får medlem fiska även Inom andra delar av fiskevårdsområdet på det sätt som stämman beslutar.

§ 6

Föreningen skall upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot 8 § lag om fiskevårdsområden. Upplåtelsen kan avse allt fiske utom kräftfiske. De närmare villkoren för försäljningen beslutas årligen på ordinarie fiskestämma. Föreningen kan besluta att arrendera ut hela eller del av fisket tillyrkes- eller fritidsfiske. Sådant beslut får inte strida mot 8 § lagen om fiskevårdsområden. Avtal om arrende skall upprättas skriftligen. De närmare villkoren för arrendet skall beslutas på ordinarie fiskestämma.

UTTAXERING §7

MM Fiskestämman kan besluta om uttaxering från medlemmarna för föreningens verksamhet. Bidragsskyldigheten vid uttaxering fördelas mellan medlemmarna enligt fiskerättsförteckningen om ej annat beslutas vid fiskestämma.

§8

Medlem som bedriver fiske skall lösa medlemskort i enlighet med vad fiskestämman beslutar.

INKOMSTFÖRDELNING §9

Av föreningens årliga behållna avkastning skall minst hälften användas till fiskevård och tillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas intressen. Återstoden skall- om Inte fiskestämman beslutar annorlunda -senast den 31december varje år fördelas mellan delägarna enligt fiskerättsförteckningen.

BERÄKNING AV §10

RÖSTER Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Rösträtten skall utövas personligen eller genom behörigt ombud. Vid omröstning har varje medlem en röst. Om någon medlem begär det skall omröstning ske efter delaktighet ifråga om beslut som avser omfattningen av medlemmarnas fiske eller som rör föreningens ekonomiska verksamhet. Ingen får rösta för mer än en femtedel av det på stämman företrädda röstetalet. Medlemmarnas delaktighet i föreningens angelägenheter motsvarar den andel med vilken respektive fastighet upptagits i Fiskerättsförteckningen.

FISKESTÄMMA §11

TID OCH PLATS Ordinariefiskestämmaskall årligen hållas på den tid och ort, som föreningens styrelse bestämmer, dock senast 31 mars.

Extrafiskestämma skall hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra stämma skriftligen begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angetts i kallelsen.

KALLELSE §12

Kallelse till fiskestämma skall ske senast två veckor före stämman.

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid. Kallelse till medlemmarna skall vara skriftlig eller ske genom annons i ortspress. Medlem som hos styrelsen begärt att få skriftlig kallelse skall få sådan.

DAGORDNING §13

Vid ordinarie fiskestämma skall följande ärenden behandlas

  1. Val av ordförande för stämman

2.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare 3.    Val av sekreterare på stämman

4.    Anteckning av närvarande medlemmar och ombud samt beslut om    röstlängd 

5.    Fastställande av dagordning

6.    Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt.

7.   Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse 

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9.   Ersättning till styrelsen och revisorerna

10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter 

11. Val av revisorer samt suppleanter

12. Utseende av valberedning

13. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

14. Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande  verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse

15. Styrelsens förslag till utgifts- och Inkomststat samt debiteringslängd

16. Övriga frågor

17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt

18. Beslut om röstlängd får anstå tills ärende uppkommer som fordrar särskild röstlängd.

MOTIONER §14

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och 

hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med 

 förvaltningsberättelsen. Motion som skall behandlas på

ordinarie fiskestämma skall, för att kunna upptas på stämman, 

vara styrelsens ordförande tillhanda senast 31 dagar före stämman.

PROTOKOLL §15

Vid fiskestämma skall föras protokoll.

Protokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som meddelats på stämman. När omröstning företas, skall till protokollet antecknas de omständigheter om rösträtt, delaktighet, ombud mm som har betydelse för att avgöra resultatet av röstningen. Eventuella reservationer skall antecknas.

STYRELSE §16

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Växjö kommun.  Den skall bestå av ordförande och högst 8 övriga ledamöter samt eventuellt suppleanter.

VAL §17

Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma. Ordförande i föreningen utses av fiskestämman. Viceordförande utses inom styrelsen, som även i övrigt konstituerar sig själv. Mandattiden för ordföranden är ett år samt för övriga ledamöter och suppleanter två år. Första gången val äger rum skall dock 4 av ledamöterna endast väljas för ett år.

UPPGIFTER §18

Styrelsen skall företräda föreningen. Den förvaltar föreningens tillgångar, svarar för dess angelägenheter och verkställer fiskestämmans beslut. Om fisket upplåtes till den som inte är medlem i föreningen får styrelsen föra talan om ansvar och ersättning för brott mot det fiske, som föreningen upplåter. Styrelsen får även utöva fiskevårdsområdets rätt enligt 40§1agen (1950:596) om rätt till fiske att som målsägande ange olovligt fiske till åtal samt vidare verka för beivrande av olaga fiske. Det åligger styrelsen särskilt att till fiskestämman inkomma med förslag till regler för fiskets vård och bedrivande (fiske­plan)

Själv eller genom den som styrelsen utser utfärda och utlämna fiskekort. För medlemmarna och för allmänheten vidta eller verka för erforderliga åtgärder för ändamålsenlig fiskevård och fisketillsyn. Kalla till fiskestämma. Bereda väckta motioner årligen till ordinarie fiskestämma. Avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi. Svara för att fiskerättsförteckningen hålls aktuell.

BESLUTSFÖRHET §19

Styrelsesammanträde skall anses behörigen utlyst om kallelse skett i enlighet med § 22. Även om kallelsen inte skett på detta sätt skall sammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig. Styrelsen är beslutför när kallelse skett I behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andrafrågor gäller den mening som ordföranden biträder.

RESERVATION §20

Styrelseledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot beslut i ärendet. Sådan reservation skall anmälas i samband med beslutet.

PROTOKOLL §21

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll. Det skall uppta datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslutsamt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller den som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

KALLELSE §22

Kallelse till styrelsesammanträdet skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och tillställas ledamöterna minst sju dagar före sammanträdet. Underrättelse om samman trädet skall Inom samma tid tillställas suppleanterna. Ledamot som är förhindrad att närvaraskall genast meddela ordföranden detta. Ordföranden skall omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdet men har ej rösträtt.

FIRMATECKNING §23

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig eller två ordinarie ledamöter i förening.

RÄKENSKAPSÅR §24

OCH REVISION Föreningens räkenskapsår omfattar kalenderår.

Räkenskaperna skall avlämnas till revisorerna senast fyra veckor före fiskestämman.

§25

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall medlemmarna på ordinarie fiskestämma utse två revisorer och två suppleanter för dem. De väljs för ett år i taget. Revisionsberättelsen skall av revisorerna överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie fiskestämma. Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll, räkningar och andra handlingar som rör föreningens verksamhet.

ÖVERKLAGANDE AV §26

BESLUT Om rätt att överklaga beslut på fiskestämma eller av föreningens styrelse finns bestämmelser i 31 § lagen om fiskevårdsområden.

STADGEÄNDRING §27

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande fiskestämmor, varav minst en ordinarie. För beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som anges i 18 § lagen om fiskevårdsområden, d v s stadgarnas §§ 1-10, erfordras prövning av länsstyrelsen. I sådant fall behövs inte mer än ett stämmobeslut.

UPPLÖSNING §28

Föreningen kan upplösas genom beslut av länsstyrelsen. Bestämmelser om förfarandet samt om fördelning av föreningens tillgångar finns i lagen om fiskevårdsområden.

ANTAGANDE AV §29

STADGARNA Dessa stadgar har antagits vid förrättningssammanträde 1985-03-07. De har antagits under förutsättning att länsstyrelsen beslutar bilda fiskevårdsområdet.

FASTSTÄLLANDE AV §30

STADGARNA Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av länsstyrelsen I Kronobergs län, den 23 maj 1985. Länsstyrelsen har därvid fastställt §§ 1-10 i dessa stadgar.